Sathya Sai Babas
undervisningsprogram
i Mänskliga Värden

Bra tankar även om man inte är anhängare av honom.
Detta har vi som det mesta fått från en av våra läsare.

Dessa fem värden är gemensamma i all andlig, etisk och moralisk visdom från världens olika kulturer, religioner och filosofier.

SANNING omfattar intuitionen och tanken om kärlek som livets grund.

RÄTT HANDLANDE är när vårt förhållningssätt och agerande grundar sig på sanning. Att leva så leder till

FRID - inre stillhet och harmoni - en förutsättning för fred. Inre frid gör det möjligt för kärleken att flöda.

KÄRLEK dvs osjälvisk kärlek är den inneboende energi, som är livets och relationers viktigaste kvalitet. Kärlek uttryckt i tanke ord och handling är

ICKE VÅLD

Här kommer jag att skriva lite om vardera värde för den som är intresserad, men jag varnar för att det blir ganska långt!

Sanning - det intellektuella planet

Sanning är livsprincipen inom oss. Livsprincipen är detsamma som människosjälen, som är det gudomliga inom varje individ.
Människans intellekt har till uppgift att söka och finna sanningen. När man upplever denna sanning inser man att samma sanning genomströmmar alla individer. Sanning utvecklar barnets intellekt och lär barnet att resonera och urskilja (förnuft och omdöme), avgöra vad som är rätt och fel.

Sanning utvecklar minnet och uppmuntrar självutforskning och intiution. Minnet skärps i och med utvecklandet av den mentala stillhet som uppnås genom meditation/stillhetsövningar.

Rätt handlande - det fysiska planet

Med det fysiska planet menas inte enbart utvecklandet av en hälsosam och stark kropp med förmåga att utföra nödvändiga uppgifter för att leva, utan också utvecklandet av goda vanor samt disciplin. Det är ett viljestyrt arbete att forma den mänskliga personligheten och detta leder till en blomstring av mänsklig förmåga och kvalitet. När viljan styr önskningarna blir utvecklandet av lämpliga vanor prövostenarna för den grund på vilken goda livsbeslut fattas.

Rätt handlande lär ut etiska förmågor som: ärlighet, undvikande av gräl och villighet att arbeta hårt; sociala förmågor som: gott uppförande i skolan, att följa direktiv, undvika att slösa; självomhändertagande färdigheter som: personlig hygien, kroppshållning, varsamhet om böcker och material. Gruppaktiviteter som rollspel, drama, samhällshjälp, berättarstunder och citatläsning, understödjer utvecklingen av dessa goda vanor och färdigheter, som kommer att bära oss genom livets svårigheter.

Frid - det emotionella planet

Frid - inre frid - är slutmålet för all mänsklig strävan. Inre fred är ett tillstånd av kraftfylld stillhet som kommer med medvetandet att källan till människans förverkligande finns inom henne. Fred kan bli verklighet för oss alla när vi har tilli till vår inre förmåga att bli goda, göra det goda och att se det goda.

När vi upplever känslomässig jämvikt upplever vi värdet Frid. Frid bygger upp självförtroende, tålamod, och koncentration. För att uppnå inre frid, lugn, och jämvikt, är det pedagogiska redskapet meditation / stillhetsövningar särskilt utformat. Det är ett sätt att komma tillrätta med denna stora brist i dagens samhälle.

Kärlek - det psykiska planet

Kärlek är den mäktigaste av alla krafter i världen. Kärleken är uttryck för det gudomliga inom människan. Det själsliga (psykiska) planet är kärlekens källa. Kärlek är en form av energi som flödar likt solen från en till en annan. Det har inte med känslomässiga relationer att göra. Livet blir enklare och mer njutbart när man erfar att kärlek är osjälviskhet och att den lever av att man ger och förlåter.

Kärlek odlas genom vänskap, tolerans och att hjälpa andra. Den mäktigaste undervisningsmetoden för attt frigöra denna kraft är sången. Gruppsång öppnar up hjärtat och inspirerar till en kärlek som omedelbart delas av andra och får förnyad kraft. På detta sätt fås kärleken att likt en svag ljuslåga flamma upp och brinna starkt. En kärleksfull och tolerant lärare är av stor betydelse för att inspirera och utveckla kärlek i barnen.

Kärlek i tanken är Sanning
Kärlek i handling är Rätt handlande
Kärlek i känslan är Frid
Kärlek i förståelsen är Icke-våld


Icke våld - det andliga planet

Icke våld är höjdpunkten på människans utveckling till fulländning. Det är existensens andliga nivå. Här upplever man den grundläggande enheten och föreningen i hela skapelsen. Atomfysiken visar oss att vi har ett direkt förhållande med allting i universum - luft, vatten, eld, jord, rymd och kombinationer av dessa. När vi förstår denna grundläggande verklighet är resultatet icke-våld.

Icke våld väcker elevens respekt för liv och naturens olika element. Praktiserandet av icke-våld på alla nivåer - tankar, ord och handlingar - är det yttersta uttrycket för programmet Sathya Sai Undervisning i Mänskliga Värden.

Att hålla fast vid Sanning, med hjälp av viljeförmågan, resulterar i Rätt handlande. När ens handlingar är uttryck för Sanning utvecklas Frid. Friden rår över känslorna och frigör flödet av Kärlek, som utvidgas till en känsla av broderskap med hela mänskligheten och en medkänsla för alla former av liv.

Åter till Kloka Ord-sidan
Du befinner dig på ADANTEs hemsida